Jak zawiesić firmę?

Zawieszenie działalności firmy jest procesem, który wymaga przestrzegania określonych procedur prawnych. W tym artykule omówimy, jak zawiesić działalność firmy w Polsce. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że zawieszenie działalności nie oznacza likwidacji firmy, a jedynie jej tymczasowe zatrzymanie. W czasie zawieszenia działalności firma nie ma obowiązku opłacania składek ZUS ani podatków, jednakże nie może prowadzić działalności gospodarczej. Procedura zawieszenia działalności firmy jest regulowana przez Kodeks Spółek Handlowych oraz ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy kroki, jakie należy podjąć, aby zawiesić działalność firmy.

Zwołaj zebranie wspólników lub zarządu

Jeśli firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, należy zwołać zebranie wspólników, na którym zostanie podjęta decyzja o zawieszeniu działalności. Jeśli firma jest jednoosobową działalnością gospodarczą, decyzję o zawieszeniu podejmuje jej właściciel. W przypadku innych form prawnych, np. spółki jawnej, decyzję podejmują jej członkowie.

Podjęcie uchwały o zawieszeniu działalności

Podczas zebrania wspólnicy (lub właściciel firmy) muszą podjąć uchwałę o zawieszeniu działalności. W uchwale muszą znaleźć się informacje dotyczące:

  • terminu rozpoczęcia zawieszenia,
  • przyczyny zawieszenia,
  • okresu, na jaki ma być zawieszona działalność.

Uchwałę należy sporządzić w formie aktu notarialnego, a następnie zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej uchwała może być podpisana przez właściciela i nie musi być notarialna.

Zgłoszenie zawieszenia w urzędzie skarbowym

Po zarejestrowaniu uchwały w KRS należy zgłosić zawieszenie działalności w urzędzie skarbowym. W tym celu należy złożyć formularz CEIDG-1, w którym należy wybrać opcję „Zawieszenie działalności”. Formularz można złożyć przez internet lub osobiście w urzędzie skarbowym.

Zgłoszenie zawieszenia w ZUS

Po zarejestrowaniu uchwały w KRS należy zgłosić zawieszenie działalności w ZUS. W tym celu należy złożyć odpowiedni formularz, który można pobrać ze strony internetowej ZUS. Formularz należy wypełnić i złożyć osobiście w placówce ZUS.

Zamknięcie rachunku bankowego

Po zgłoszeniu zawieszenia działalności w urzędzie skarbowym i ZUS, należy zamknąć rachunek bankowy firmy. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, decyzję o zamknięciu rachunku bankowego podejmuje zarząd. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, właściciel firmy dokonuje tej czynności samodzielnie.

Wprowadzenie zmian w dokumentach

Po zakończeniu procesu zawieszenia działalności, trzeba wprowadzić zmiany w dokumentach firmy. Należy pamiętać, że w tym okresie nie można prowadzić żadnej działalności gospodarczej. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy zmienić umowę spółki oraz złożyć wniosek o zmianę wpisu w KRS. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej trzeba dokonać zmian w ewidencji działalności gospodarczej.

 

Autor: Bartosz Wójcik

0 komentarzy

Dodaj komentarz